Łowicki

Regulamin konkursu

Konkurs

na najlepsze Przedstawienie Bożonarodzeniowe

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny”.
 2. Adres organizatora: „Gość Niedzielny” oddział w Łowiczu, ul. Seminaryjna 6a, 99-400 Łowicz, lowicz@gosc.pl.
 3. Data rozpoczęcia konkursu: 1.12. 2013 r.
 4. Termin nadsyłania prac: do 15.01.2014 r.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do czytelników tygodnika „Gość Niedzielny” i użytkowników serwisu internetowego lowicz.gosc.pl. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

 1. W przypadku osoby niepełnoletniej udział w konkursie musi zgłosić opiekun prawny.
 2. Pracę konkursową należy przesłać na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2
 3. Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych prac.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.
 6. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

 

III. ZASADY KONKURSU

 1. Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2 pracy konkursowej – przynajmniej 3 zdjęć z krób, 5 z premiery, scenariusza, krótkiego opisu przedstawienia. Mile widziany będzie krótki film z przedstawienia.
 2. Sposób nadsyłania prac: zdjęcia powinny być zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG, w wielkości nie większej niż 5 MB przesłane na konto mailowe lowicz@gosc.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Konkurs na Przedstawienie Bożonarodzeniowe”.
 3. Do zdjęcia muszą być dołączone następujące dane: imię i nazwisko osoby nadsyłającej prace konkursowe, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej), adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.
 4. Uczestnicy konkursu mogą przesłać tylko jedno zgłoszenie i zdobyć tylko jedną nagrodę.
 5. Prace konkursowe oceniane będą przez użytkowników serwisu lowicz@gosc.pl.
 6. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu oraz wyłonienia zwycięskich prac dokona powołana przez organizatora komisja. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący.

 

V. JURY

 1. W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:

Agnieszka Napiórkowska (przewodniczący) – kierownik łowickiego „Gościa Niedzielnego”,

Marcin Kowalik – redaktor łowickiego „Gościa Niedzielnego”,

ks. Wiesław Kacprzyk - asystent kościelny

 

VI. NAGRODY

1. Organizator przyzna nagrodę główną, którą będzie reportaż o aktorach, próbach i przesłaniu płynącym z jasełek, który zamieszczony będzie  zarówno na stronie internetowej, jak i w wydaniu papierowym "Gościa Łowickiego". Dodatkowo zwycięska grupa otrzyma także książki, płyty, kalendarze. Organizator konkursy przyzna także   maksymalnie 5 wyróżnień w postaci gadżetów „Gościa Niedzielnego”.

2. Lista laureatów nagród zostanie opublikowana na stronie lowicz.gosc.pl 20 stycznia 2014 r.

 1. Nagrody zostaną wręczone laureatom osobiście w redakcji łowickiego „Gościa Niedzielnego” po 20 stycznia 2014 r., lub przesłane na adres podany w zgłoszeniu.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe. Nie jest możliwe otrzymanie równowartości nagrody w gotówce.

 

VII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: zdjęcia konkursowe,scenariusz i opis przedstawienia, dane osobowe: imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej), adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo niepodanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z konkursu.
 2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości na łamach łowickiego „Gościa Niedzielnego” i na stronie lowicz.gosc.pl.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:

ustalenia zadań konkursowych,

wyboru uczestników konkursu,

wyłonienia zdobywców nagród na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie.

3. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

4. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.

5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: lowicz@gosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
Pobieranie... Pobieranie...