• facebook
 • rss
 • Regulamin konkursu

  dodane 01.12.2013 21:27

  Konkurs

  na najlepsze Przedstawienie Bożonarodzeniowe

   

  SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny”.
  2. Adres organizatora: „Gość Niedzielny” oddział w Łowiczu, ul. Seminaryjna 6a, 99-400 Łowicz, lowicz@gosc.pl.
  3. Data rozpoczęcia konkursu: 1.12. 2013 r.
  4. Termin nadsyłania prac: do 15.01.2014 r.

   

  II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  Konkurs adresowany jest do czytelników tygodnika „Gość Niedzielny” i użytkowników serwisu internetowego lowicz.gosc.pl. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

  1. W przypadku osoby niepełnoletniej udział w konkursie musi zgłosić opiekun prawny.
  2. Pracę konkursową należy przesłać na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2
  3. Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.
  4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych prac.
  5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.
  6. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

   

  III. ZASADY KONKURSU

  1. Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2 pracy konkursowej – przynajmniej 3 zdjęć z krób, 5 z premiery, scenariusza, krótkiego opisu przedstawienia. Mile widziany będzie krótki film z przedstawienia.
  2. Sposób nadsyłania prac: zdjęcia powinny być zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG, w wielkości nie większej niż 5 MB przesłane na konto mailowe lowicz@gosc.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Konkurs na Przedstawienie Bożonarodzeniowe”.
  3. Do zdjęcia muszą być dołączone następujące dane: imię i nazwisko osoby nadsyłającej prace konkursowe, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej), adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.
  4. Uczestnicy konkursu mogą przesłać tylko jedno zgłoszenie i zdobyć tylko jedną nagrodę.
  5. Prace konkursowe oceniane będą przez użytkowników serwisu lowicz@gosc.pl.
  6. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu oraz wyłonienia zwycięskich prac dokona powołana przez organizatora komisja. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący.

   

  V. JURY

  1. W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:

  Agnieszka Napiórkowska (przewodniczący) – kierownik łowickiego „Gościa Niedzielnego”,

  Marcin Kowalik – redaktor łowickiego „Gościa Niedzielnego”,

  ks. Wiesław Kacprzyk - asystent kościelny

   

  VI. NAGRODY

  1. Organizator przyzna nagrodę główną, którą będzie reportaż o aktorach, próbach i przesłaniu płynącym z jasełek, który zamieszczony będzie  zarówno na stronie internetowej, jak i w wydaniu papierowym "Gościa Łowickiego". Dodatkowo zwycięska grupa otrzyma także książki, płyty, kalendarze. Organizator konkursy przyzna także   maksymalnie 5 wyróżnień w postaci gadżetów „Gościa Niedzielnego”.

  2. Lista laureatów nagród zostanie opublikowana na stronie lowicz.gosc.pl 20 stycznia 2014 r.

  1. Nagrody zostaną wręczone laureatom osobiście w redakcji łowickiego „Gościa Niedzielnego” po 20 stycznia 2014 r., lub przesłane na adres podany w zgłoszeniu.
  2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe. Nie jest możliwe otrzymanie równowartości nagrody w gotówce.

   

  VII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: zdjęcia konkursowe,scenariusz i opis przedstawienia, dane osobowe: imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej), adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo niepodanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z konkursu.
  2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości na łamach łowickiego „Gościa Niedzielnego” i na stronie lowicz.gosc.pl.

   

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:

  ustalenia zadań konkursowych,

  wyboru uczestników konkursu,

  wyłonienia zdobywców nagród na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie.

  3. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

  4. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.

  5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.

  6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

  7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: lowicz@gosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.

  8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł
  Pobieranie...
  przewiń w dół